Com “SER O NO SER” polígon/ How “TO BE OR NOT TO BE” polygon.

DESIGNED TOGETHER WITH Reus City council

Application period for this team has ended.

Interested in joining a challenge?

Please leave an open application to be an applicant for other similar innovation challenges!

Leave an open application  

Schedule
Application period ended

09 April 2019 23:59 UTC

Start

12 April 2019

Finish

21 June 2019

Interested but the schedule is not a good fit for you?

Please leave an open application to be an applicant for other similar innovation challenges!

Leave an open application  

Contact person

Contact us if you have any questions about the challenge.

Joonas Kemppainen
Director, Key Digital Technologies

+358 50 529 1845

joonas@demola.net

Tommi Järvinen
Chief Strategist

+358 40 555 9877

tommi@demola.net

Jere Wessman
Creative Director

+358 40 631 4029

jere@demola.net

Ville Kairamo
CEO

ville@demola.net

László Bacsa
Director, Central and Eastern Europe

laszlo@demola.net

Com “SER O NO SER” polígon/ How “TO BE OR NOT TO BE” polygon.

DESIGNED TOGETHER WITH Reus City council

CAT/De forma generalitzada s’associa polígon amb un lloc poc atractiu, perillós o fosc i ple de cotxes. No obstant, el conjunt de polígons del territori és on es troben la majoria de les empreses, on va a treballar un elevat nombre de la població i que, en el seu conjunt, constitueixen part rellevant de la seva xarxa empresarial. Els polígons de la regió són molt heterogenis degut a que la majoria d’aquests polígons van ser ideats sense un propòsit, urbanisme, estructura o funcionalitat ben definits. Tenint en compte els canvis que s’han produït, es donen i estan per venir a nivell tecnològic, social i econòmic, et convidem a dissenyar les àrees empresarials del futur, aquelles on tu voldries treballar o tenir la teva empresa en els propers anys.
---
ENG/ Generally, a polygon is associated with an unattractive place, dangerous or dark and full of cars. However, the group of polygons in the territory is where most of the companies are located, where a large number of the population work and constitute a significant part of the local enterprise network. The polygons of the region are very heterogeneous because, in general, they were designed without a well-defined purpose, urbanism, structure or functionality. Given the present and future technological, social and economic changes, we invite you to design the future areas of business, those where you would like to work or have your own company in the next years.

Background

CAT/Actualment hi ha desenes d’àrees empresarials situades a les afores de les poblacions al voltant de Reus i Tarragona. Aquests polígons acullen a centenars d’empreses i hi treballen milers de persones. Els polígons són molt diversos, poden acollir des de quatre a cinquanta empreses de diferents dimensions. A més a més, les empreses poden correspondre a un mateix sector o tipologia (com els polígons tecnològics o industrials) o ser molt diverses. Això és conseqüència de que en molts casos van néixer fa quaranta anys per una necessitat emergent i sense un propòsit clar. En aquesta situació, no és difícil imaginar que els polígons que coneixem avui en dia puguin està obsolets com a concepte.
Per altra banda, la col·laboració entre les empreses d’un polígon, entre els polígons i les empreses, amb la ciutadania o l’administració (representada pels ajuntaments) es dóna molt poc. De fet, les empreses dels polígons veuen l’administració com un simple subministrador de serveis (el clavegueram, la llum, l’aigua, l’accés a internet, el seu manteniment i la neteja) en comptes de considerar-lo un aliat pel seu desenvolupament. I, en molts pocs casos, es generen projectes o sinergies entre empreses d’un polígon, entre diferents polígons o amb les ciutats.
Sigui com sigui, actualment, els polígons tenen un paper clau en el territori ja que integren la xarxa empresarial d’aquest i determinen la qualitat laboral i de vida de gran nombre dels ciutadans que hi viuen. Per lo tant, un teixit empresarial saludable que sigui generador de benestar social i econòmic i sigui visible necessita d’espais empresarials de qualitat i adaptats a les necessitats reals i potencials de les empreses, els treballadors i tots aquells que han d’accedir o fer us.
---
ENG/ Currently, there are tens of business areas located on outside the cities of Reus and Tarragona. These polygons host hundreds of companies and thousands of people work there. The polygons are very diverse, they can accommodate from four to fifty companies of different sizes. In addition, companies can correspond to the same sector or type (such as the technological or industrial polygons) or be very diverse. This is due to the fact that in many cases they were born forty years ago by an emerging need and without a clear purpose. In this situation, it is not hard to imagine that the polygons we know today may be obsolete as a concept.
On the other hand, the collaboration between the companies of a polygon, between the polygons and the companies, with the citizenship or the administration (represented by the city councils) is almost non-existent. In fact, companies in the polygons see the administration as a simple service provider (sewer, electricity, water, internet access, maintenance and cleaning) instead of considering it an ally for its development.
Either way, at this time, the polygons play a key role in the territory since they make up its entrepreneur network and determine the quality of work and life of a large number of its citizens. Therefore, a visible healthy business fabric that generates social and economic welfare needs high-quality business areas adapted to the real and potential needs of companies, workers and all those who access or make use of them set up.

Challenge

CAT/Com hauria de ser les noves àrees empresarials perquè esdevinguin una xarxa empresarial forta, visible i que desplegui el seu màxim potencial e impacte positiu en el territori, els seus treballadors i les ciutats?.
---
ENG/ How should the new business areas be to become a strong, visible business network to fully deploy its maximum potential and positive impact and create synergies on the territory, its workers and cities?

Interested but the schedule is not a good fit for you?

Please leave an open application to be an applicant for other similar innovation challenges!

Leave an open application  

Contact person

Contact us if you have any questions about the challenge.

Joonas Kemppainen
Director, Key Digital Technologies

+358 50 529 1845

joonas@demola.net

Tommi Järvinen
Chief Strategist

+358 40 555 9877

tommi@demola.net

Jere Wessman
Creative Director

+358 40 631 4029

jere@demola.net

Ville Kairamo
CEO

ville@demola.net

László Bacsa
Director, Central and Eastern Europe

laszlo@demola.net

Get to know other challenges