Fem junt@s la URV / Making together: URV

DESIGNED TOGETHER WITH URV

Application period for this team has ended.

Interested in joining a challenge?

Please leave an open application to be an applicant for other similar innovation challenges!

Leave an open application  

Schedule
Application period ended

09 April 2019 23:59 UTC

Start

12 April 2019

Finish

21 June 2019

Interested but the schedule is not a good fit for you?

Please leave an open application to be an applicant for other similar innovation challenges!

Leave an open application  

Contact person

Contact us if you have any questions about the challenge.

Joonas Kemppainen
Director, Key Digital Technologies

+358 50 529 1845

joonas@demola.net

Tommi Järvinen
Chief Strategist

+358 40 555 9877

tommi@demola.net

Jere Wessman
Creative Director

+358 40 631 4029

jere@demola.net

Ville Kairamo
CEO

ville@demola.net

László Bacsa
Director, Central and Eastern Europe

laszlo@demola.net

Fem junt@s la URV / Making together: URV

DESIGNED TOGETHER WITH URV

CAT/A la Universitat Rovira i Virgili (URV) hi ha més d’15.000 estudiants que representen el gruix de la comunitat universitària. La seva implicació efectiva en la millora, el desenvolupament i la presa de decisions és clau per la universitat, a la vegada que els proporciona una experiència d’aprenentatge rellevant per al seu futur. Actualment, els estudiants poden ser part de la presa de decisions a través dels òrgans de govern de la universitat. No obstant, la seva participació és inferior al 3%. Com es pot implicar als estudiants de forma real, efectiva i on es desplegui el seu màxim potencial en la transformació de la universitat en benefici de la institució i dels estudiants?.
---
ENG/At Rovira i Virgili University (URV) there are more than 15,000 students representing the bulk of the university community. Their effective involvement in the improvement, development and decision-making is key to the university, while providing them with a learning experience that is relevant to their future. Currently, the students can be part of the decision making through the governing bodies of the university. However, their participation is less than 3%. How can students be implicated in a real and effective and developing their maximum potential in the transformation of the university for the benefit of the institution and the students?

Background

CAT/La universitat presenta estructures com són el claustre, junta de facultat, comissió de govern de facultat, consells d’estudis i convocatòries electorals on els estudiants poden participar. Però la participació en aquests òrgans de govern per part dels estudiants és molt baixa o quasi nul·la. A que es deu aquesta participació tant baixa? És possible que el treball dels representants dels estudiants sigui vist com a llunyà, avorrit i innecessari per molts universitaris.
Com veuen els estudiants la universitat? Quan es pregunta als estudiants universitaris, ells veuen l’etapa de la universitat com a temporal, desconeixen els òrgans de representació per falta d’informació i comunicació, consideren que els òrgans són estructures antiquades o allunyades de les noves formes de participació, no disposen de temps o senten un distanciament amb la pròpia universitat.
Vol dir això que els estudiants és un col·lectiu passiu? Més enllà dels representants dels estudiants, hi ha organitzacions estudiantils diverses i variades amb diferents nivells d’implicació.
Per altra banda, la transformació i la diversificació tecnològica (on diferents grups d’edat utilitzen la tecnologia de manera diferent) i les noves formes de relacionar-se i organitzar-se dels joves condueixen a un canvi de paradigma i transformació social.
En aquest context, com la universitat pot implicar i integrar als estudiants universitaris de manera real, efectiva i que els generi el major impacte per a que puguin ser part de “fer universitat”?
---
ENG/The university has structures such as the cloister, faculty committee, faculty commission, study councils and electoral calls where students are able to participate. But participation in these governing bodies by students is very low or almost zero. Why is this participation so low? It could be that the work of student representatives is seen as distant, boring and unnecessary for many students.
How do students see the university? They see the stage of the university as a temporary one, they do not know the bodies of representation for lack of information and communication, they consider that these governing bodies are antiquated structures or distance to the new forms of participation. It may be a question of time or feel distant from the university itself.
This doesn’t mean the students are passive. Beyond the representatives of the students, there are several and varied student organizations with different levels of involvement.
On the other hand, transformation and technological diversification (where different age groups use technology differently) and the new ways of relating and organizing young people is leading us to a paradigm shift and social transformation.
In this context, how can the university involve and integrate university students in a real, effective way that generates the greatest impact on them by contributing to a built university?

Challenge

CAT/La societat està canviant a gran velocitat i, per mantenir-se al dia, la relació, participació i implicació dels estudiants és una oportunitat perduda que demana una solució urgent. Alhora la implicació en aquests processos és una experiència vital única pels estudiants. És per això que la URV us convida a donar solucions a aquest repte perquè els estudiants tinguin veu a l’hora de configurar el futur de la universitat des d’ara mateix.
---
ENG/This challenge invites you to provide solutions to this problem so that students have a voice in shaping the future of the university starting now. Society is changing at great speeds and in order to keep up, the relationship, participation and involvement of students is a missing opportunity which needs to be grasped.

Interested but the schedule is not a good fit for you?

Please leave an open application to be an applicant for other similar innovation challenges!

Leave an open application  

Contact person

Contact us if you have any questions about the challenge.

Joonas Kemppainen
Director, Key Digital Technologies

+358 50 529 1845

joonas@demola.net

Tommi Järvinen
Chief Strategist

+358 40 555 9877

tommi@demola.net

Jere Wessman
Creative Director

+358 40 631 4029

jere@demola.net

Ville Kairamo
CEO

ville@demola.net

László Bacsa
Director, Central and Eastern Europe

laszlo@demola.net

Get to know other challenges